Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Свеже свињско и јунеће месо

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 18/2018, 1100/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 18/2018, 1100/18-2, припремљена је:

                                                КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 У отвореном поступку за јавну набавку –Свеже свињско и јунеће месо ЈН бр. 18/2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора