Toggle navigation

Савети и питања

Стручни текстови – психолог, логопед

 

Логопед

Милана Оличков, запослена у ПУ “Драгољуб Удицки” брине о исправном говору деце, а такође саветује и њихове родитеље како би малишани имали правилан говор.

Логопедски рад у предшколској установи орагнизован је на нивоу свих објеката и огледа се у редовним  обиласцима вртића и логопедском раду са децом, као и кроз саветовалиште за родитеље и васпитаче. На почетку сваке школске године логопед тријажом обухвата децу из различитих васпитно-образовних група и утврђује присуство говорно-језичких поремећаја. Такође, логопед обавља превентивно-корективни рад у групи са децом који се базира на подстицању и корекцији изговора појединих гласова нашег језика.

Нутрициониста

О исхрани малишана у ПУ “Драгољуб Удицки” брине нутрициониста Јасмина Лабус.

Циљ нутриционисте-дијететичара јесте да дете у току боравка у предшколској установи стекне правилне навике у исхрани и да један део тих навика пренесе у породицу. Родитељи се информишу о јеловнику путем сајта установе или информативних паноа.

Нутрициониста-дијететичар проучава хранљиву вредност хране, начин на који се хранљиве материје користе у организму и везу између исхране и здравственог стања. Његов задатак је и да саставља планове исхране и надгледа начин припреме и сервирање хране, управља системом за припремање хране у предшколској установи.

Педагог

Посао педагога у ПУ „Драгољуб Удицки“ поверен је Роберту Вуњаку.

Педагог је задужен за вођење бриге о одгоју и образовању предшколске деце. Његова улога и посао у вртићу  одређени су хуманистичко развојном концепцијом предшколског васпитања и образовања.

Основни и најважнији задаци рада педагога у вртићу су:

  • Прати васпитно-образовни процес у свим групама и контролише спровођење важећег програма рада.
  • Заједно са васпитачем прати понашање деце у групи и организује родитељске састанке
  • Сарађује са директором установе и другим стручним сарадницима на пословима унапређења васпитно – образовног процеса
  • Преко Стручних Актива обрађује поједине стручне теме и припрема за васпитаче и медицинске сестре битне смернице за поједине области рада.
  • Обавља честе консултације са васпитачима почетницима дајући им потребне смернице за рад
  • Помаже приправницима у њиховој обуци
  • Помаже при структуирању простора и избору дидактичког материјала за поједине узрасне групе.
  • Прати вођење педагошке документације васпитача  и организује консултације са васпитачима и медицинским сестрама са циљем да допринесе квалитетнијем планирању и програмирању васпитно-образовног рада,  што индиректно утиче и на квалитет саме реализације

Психолог

Бранка Граховац је на радном месту психолога у предшколској установи од 1993. године.

Задатак психолога у предшколској установи је да осигура одговарајуће, стабилно и подстицајно окружење у којем ће свако дете, задржавајући своју и породичну аутономију, растити и развијати се у оно што на основу својих потенцијала може да постане. Поред тога, предшколски психолог помаже родитељима и одгајатељима у усмеравању и превентивном деловању приликом одгоја детета.

Психолог обавља и послове саветодавног рада са васпитачима. Члан је више тимова на нивоу установе, учествује у праћењу и вредновању рада, као и стручног усавршавања васпитно-образовног кадра. Уједно ради на личном стручном усавршавању и напредовању.