Toggle navigation

Јавна набавка МВ; Предмет: Креветићи за децу

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 22/2018, 1338/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 22/2018, 1338/18-2, припремљена је:

                                               КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности „Креветићи за децу“  ЈНМВ бр. 22/2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору