Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Радови на текућем одржавању у дечијем вртићу “Мики”

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 19/2018, 1130/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 19/2018, 1130/18-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 за јавну набавку мале вредности – Радови на  текућем одржавању  у дечијем вртићу  „Мики“ ЈН бр. 19 /2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору