Toggle navigation

Екскурзије за децу ЈН бр. 4/2020

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4/2020, 552/20-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 4/2020, 552/20-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Екскурзије за децу

ЈН бр. 4/2020

Јавни позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави

Одлука о обустави