Toggle navigation

Јавна набавка; Екскурзије за децу

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4/2019, 621/19-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 4/2019, 621/19-2, припремљена је:

                                               КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Екскурзије за децу ЈН бр. 4/2019

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору