Toggle navigation

Набавка природног гаса ЈН бр. 18/2019

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 18/2019, 1869/19-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 18/2019, 1869/19-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 у отвореном поступку за јавну набавку Набавка природног гаса ЈН бр. 18/2019

Позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о додели уговора