Toggle navigation

Пројекат енергетске ефикасности за дечији вртић – поновљени поступак ЈН бр. 7 /2020

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 7/2020, 936/20-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 7/2020, 936/20-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – Пројекат енергетске ефикасности за дечији вртић поновљени поступак ЈН бр. 7 /2020

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору