Toggle navigation

Пројекат енергетске ефикасности за дечији вртић ЈН бр. 2 /2020

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2/2020, 462/20-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 2/2020, 462/20-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – Пројекат енергетске ефикасности за дечији вртић ЈН бр. 2 /2020

Јавни позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Одговори на питања

Одговори на питања 2

Измена и допуна конкурсне документације 2

Одговори на питања 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка