Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Бела техника

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 26/2018, 1650/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 26/2018, 1650/18-2, припремљена је:

                                                 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                        за јавну набавку мале вредности – Бела техника ЈН бр. 26/2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора_Партија 3

Обавештење о обустави поступка_Партије 1 и 2

Одлука о обустави поступка_Партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору_Партија 3