УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ КИКИНДА ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

Адреса: Доситејева 43
Телефон: 0230/422-530
Адреса електронске поште : dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника и то:

 • деца узраста од 1 године до 3 године (јасле);
 • деца узраста од 3-6,5 година целодневни боравак
 • деца узраста од 3-6,5 година полудневни боравак

Родитељи могу да поднесу захтеве за упис детета у предшколску установу у периоду од 15.04. до 15.05.2019. године на следеће начине:

 1. непосредно у предшколској установи, и то:

На писарници Предшколске установе, у периоду од 15.04. до 15.05.2019. године, од понедељка до петка, у периоду од 07-13 часова.

У селима упис ће се вршити сваким радним даном, у току радног времена, у вртићу  у селу где родитељ жели да изврши упис.

 1. путем електронске услугена националном порталу електронске управе https://www.euprava.gov.rs  или путем сајта локалне самоуправе KikindaOnline   http://www.kikinda.org.rs/

Ограничења за поједине категорије родитеља који не могу поднети пријаву електронским путем

Пријава електронским путем није могућа за самохране родитеље када су оба родитеља позната, за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др.

Предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено.

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, непосредно поднесите предшколској установи.

Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

   1. За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
  • правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права
  • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
  • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло
   1. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
  • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
   1. За децу са сметњама у психофизичком развоју
  • потврда надлежне здравствене институције
   1. За тешко оболелу децу:
  • потврда изабраног педијатра
   1. За кориснике новчане социјалне помоћи:
  • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи
   1. За децу тешко оболелих родитеља:
  • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
   1. За остале осетљиве категорије:
  • решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
   1. За лица на одслужењу казне:
  • потврда казнено–поправне установе о издржавању казне
   1. За ратне војне инвалиде:
  • решење о признатом статусу ратног војног инвалида

Уколико подносилац није поднео захтев за упис детета у предшколску установу путем електронске услуге на националном порталу електронске управе Владе РС (www.euprava.gov.rs)  и није сагласан да запослени у предшколској установи изврши увид у податке који су садржани у Матичној књизи рођених и бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања по службеној дужности, потребно је да предшколској установи непосредно поднесе следећу документацију:

Фотокопија извода из матичне књиге рођених детета које се уписује;

Потврда о лекарском прегледу и попуњен здравствени лист;

Потврда о запослењу за оба родитеља (или решење о регистрованом пољопривредном газдинству, потврда о уписаној години на факултету или вишој школи, потврда пијачне управе о изнајмљеној тезги или месту на пијаци за продају робе, потврда студентске задруге о повременим или привременим пословима), МА – образац пријаве на осигурање у Централном регистру обавезног социјалног осигурања од послодавца или Уверење из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се потврђује статус осигураног лица.

Документа морају бити оверена печатом и потписана од овлашћеног лица послодавца или службеника који издаје поменута документа у ПИО фонду ;

МОЛБУ ЗА УПИС (образац за пријаву) подносиоци могу преузети на овом сајту или непосредно у управној згради Предшколске установе у Доситејевој 43.