Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Намештај за опремање вртића

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 21/2018, 1241/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 21/2018, 1241/18-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 за јавну набавку мале вредности „Намештај за опремање вртића“  ЈНМВ бр 21/2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Конкурсна документација 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору