Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Намирнице за припремање хране-Партија 4 “Млеко и млечни производи”

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 16/2018, 1054/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 16/2018, 1054/18-2, припремљена је:

                                               КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у преговарачком поступку без објављивања позива за јавну набавку –Намирнице за припремање хране- Партија 4 „Млеко и млечни производи“ ЈН бр. 16/2018

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору