Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Набавка бензина

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 10/2019, 997/19-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 10/2019, 997/19-2, припремљена је:

                                        КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 за јавну набавку мале вредности „Набавка бензина“  ЈНМВ бр 10/2019

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о одлуци о обустави поступка