Toggle navigation

Намирнице за припремање хране ЈН бр. 05/2020

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 05/2020, 871/20-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 05/2020, 871/20-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 у отвореном поступку за јавну набавку –Намирнице за припремање хране ЈН бр. 05/2020

Јавни позив

Конкурсна документација

Одговори на питања

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора паритије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8

Обавештење о закљученом уговору партија 7