Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Молерски радови

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 20/2018, 1177/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 20/2018, 1177/18-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 за јавну набавку мале вредности – Молерски радови ЈН бр. 20 /2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору