Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Намирнице за припремање хране

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 12/2018, 791/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 12/2018, 791/18-2, припремљена је:

                                                   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 у отвореном поступку за јавну набавку –Намирнице за припремање хране ЈН бр. 12/2018

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави_Партија 4

Обавештење о обустави_Партија 4

Обавештење о закљученом уговору_Партије 5 и 7

Обавештење о закљученом уговору_Партије 1_2_ 3_6_8