Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Радови на инвестиционом одржавању у вртићу “Плави чуперак”

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 17/2018, 1086/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 17/2018, 1086/18-2, припремљена је:

                                              КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Радови на  инвестиционом одржавању у дечијем вртићу „Плави чуперак“ ЈН бр. 17 /2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору