Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Флаширана вода у балону за пиће

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 09/2018, 720/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 09/2018, 720/18-2, припремљена је:

                                          КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности „Флаширана вода у балону за пиће“  ЈНМВ бр. 09/2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору