Toggle navigation

Материјал за текуће одржавање објеката ЈН бр. 01/2020

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01/2020, 232/20-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 01/2020, 232/20-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Материјал за текуће одржавање објеката
ЈН бр. 01/2020

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору