Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Набавка доставних возила

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03/2019, 474/19-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 03/2019, 474/19-2, припремљена је:

                                              КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Набавка доставних возила ЈН бр. 03/2019

Позив за поднешење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору