Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Намирнице за припремање хране

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 07/2019, 812/19-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 07/2019, 812/19-2, припремљена је:

                                               КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку –Намирнице за припремање хране ЈН бр. 07/2019

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације II

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације III

Измене и допуне конкурсне документације IV

Измене и допуне конкурсне документације V

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда II

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору