Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Свеже свињско и јунеће месо

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 12/2019, 1055/19-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 12/2019, 1055/19-2, припремљена је:

                                                    Конкурсна документација

за прикупљање понуда за јавну набавку добара “Свеже свињско и јунеће месо” (број 13/2019)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору