Toggle navigation

Набавка „пано-шина“ ЈН бр. 03/2020

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03/2020, 533/20-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 03/2020, 533/19-2, припремљена је:

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 за јавну набавку мале вредности – Набавка „пано-шина“ ЈН бр. 03/2020

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору