Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Поновљени поступак за набавку беле технике

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 27/2018, 1744/18-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 27/2018, 1744/18-2, припремљена је:

                                                 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Поновљени поступак за набавку беле технике ЈН бр. 27/2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору_Партија 2

Обавештење о закљученом уговору_Партија 1

Обавештење о закљученом уговору_Партија 3