Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Адаптација санитарних чворова, кухиње и замена подова у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2/2019, 415/19-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 2/2019, 415/19-2, припремљена је:

                                                КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 у отвореном поступку за јавну набавку – Адаптација санитарних чворова, кухиње и замена подова у вртићу „Плави чуперак“ у Кикинди ЈН бр 2/2019

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на питање

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

Одлука о измени уговора II