Toggle navigation

Јавна набавка; Предмет: Потрошни материјал

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 08/2019, 813/19-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 08/2019, 813/19-2, припремљена је:

                                          КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – Потрошни материјал ЈН бр. 07/2019

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору_Партија 1