Toggle navigation

Средства за одржавање хигијене ЈН бр. 06/2020

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број је 06/2020, 915/20-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 06/2020, 915/20-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Средства за одржавање хигијене ЈН бр. 06/2020

Јавни позив

Конкурсна документација

Ослука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору