Toggle navigation

Зимовање деце ЈН бр. 19/2019

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 19/2019, 2132/19-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 19/2019, 2132/19-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Зимовање деце предшколског узраста ЈН бр. 19/2019

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору